Model Lean Startup Lean Startup oferuje strategię działania dla nowopowstających firm (start-up’ów) oraz już istniejących firm wprowadzających na rynek nowatorskie produkty. Skoncentrowany jest na szybkiej weryfikacji pomysłów (hipotez) przy minimalnych kosztach. Pokazuje jak nieustannie korygować działania dzięki pętli sprzężenia zwrotnego: tworzenie – pomiary – uczenie się. Model ten został nazwany w nawiązaniu do rewolucyjnej koncepcji lean manufacturing, którą w koncernie Toyota wdrożyli Taiichi Ohno oraz Shigeo Shingo. Filozofia lean charakteryzuje się między innymi korzystaniem z wiedzy i kreatywności…

Kanban – co to takiego? Definicja Kanban (rzeczownik): strategia optymalizacji przepływu wartości za pomocą procesu, który używa wizualnego, limitującego ilość pracy w toku (limited work-in progress) systemu ciągnionego (a pull system). Kluczową dla definicji Kanbanu jest koncepcja przepływu (flow). Przepływ ten jest ruchem wartości przez system wytwarzania produktu. Kanban optymalizuje przepływ przez poprawę ogólnej wydajności, efektywności oraz przewidywalności procesu. Cytat: „Przewodnik po Kanbanie dla Zespołów Scrumowych”, Developed and sustained by Scrum.org, Daniel Vacanti i Yuval Yeret, Wrzesień 2019.…

Czarny łabędź i szary nosorożec Teoria czarnego łabędzia lub teoria wydarzeń związanych z czarnym łabędziem, to metafora opisująca wydarzenie, które jest zaskoczeniem, ma duży wpływ na sytuację i często, już po fakcie, jest niewłaściwie racjonalizowane. Skąd wzięło się to określenie? Sam termin “czarny łabędź” pochodzi z satyry starożytnego, rzymskiego poety Juwenalisa, który użył go do określenia czegoś, co nie istnieje. Europejczycy wierzyli, że czarnych łabędzi po prostu nie ma – aż do roku 1697, kiedy to holenderski kapitan…

VUCA Termin VUCA jest często stosowany do opisania natury dzisiejszego, szybko zmieniającego się świata, pełnego niepewności, którego kierunek rozwoju trudno jest przewidzieć. Powstał ze słów: Volatility – Zmienność, która oznacza, że zmiany są częstsze, szybsze i o wiele bardziej znaczące niż wszystko, czego organizacje doświadczały wcześniej. Uncertainty – Niepewność podąża za zmiennością. Nieprzewidywalność prowadzi do braku zrozumienia zdarzeń, problemów i wyników. Complexity – Złożoność, mnogość zagadnień i czynników, z których niektóre mogą być ze sobą ściśle powiązane, powoduje,…

Model Kotter’a – wprowadzanie zmian w 8 krokach Ośmiokrokowy model zmian Johna Paula Kottera dotyczy dużych zmian, które wymagają nie tylko zmiany procesów organizacji, ale także zmiany sposobu pracy i utrwalonych wcześniej nawyków pracowników. Model ten po raz pierwszy został przedstawiony w 1996 roku w książce “Leading Change”, a następnie doskonalony i uzupełniany w kolejnych publikacjach autora. Pierwotnie adresowany do hierarchicznie zorganizowanych firm, mimo upływu czasu sprawdza się w każdych okolicznościach.  Wprowadzanie zmian w ośmiu krokach Przygotuj teren…

Praxis Framework™ – schemat certyfikacji Pełna ścieżka edukacyjna: Certyfikat potwierdza wiedzę i umiejętności: realizacja projektów i programów z użyciem innowacyjnej platformy, zrozumienie funkcji projektów i programów oraz procesów i dokumentacji wykorzystywanych do zarządzania fazami cyklu życia, opracowanie i utrzymywanie efektywnej infrastruktury do realizacji projektów w krótkim czasie, stosowanie i dostosowywanie platformy Praxis do potrzeb własnej organizacji, zrozumienie podobieństw i różnic pomiędzy Praxis a popularnymi metodykami PRINCE2 i MSP, PRINCE2 Agile, a także kwalifikacjami APM (PFQ i PMQ), ciągły…