PCM, PMBOK® Guide i PRINCE2

PCM, PMBOK® Guide i PRINCE2®  to jedne z najpopularniejszych uniwersalnych metodyk i dobrych praktyk zarządzania projektami.

PMBOK®

PMBOK Guide (Project Management Body oKnowledge) jest amerykańskim produktem stworzonym przez Project Management Institute (PMI)®. Autorzy standardu PMI podkreślają, że jest to zbiór najlepszych, powszechnie cenionych praktyk zarządzania projektami. W standardzie tym podejście do zarządzania projektami ma charakter procesowy, czego dowodem jest struktura tego standardu, obejmująca 42 procesy, które zebrane są w 5 grup i 9 obszarów wiedzy. W metodzie tej definiuje się tzw. działania zarządcze w postaci procesów, które są realizowane na każdym etapie projektu. Procesy te wykorzystują właściwe wejścia do procesów w wyniku czego generowane są wyniki. Cała metoda wspierana jest przez odpowiednie techniki, narzędzia, doświadczenia i wiedzę. Według PMBOK® Guide każdy z projektów dzieli się na ogólnie określone fazy:

 1. Inicjowania
 2. Planowania
 3. Wykonania
 4. Zakończenia
 5. Monitorowanie i kontrola

Każdej z tych faz przyporządkowana jest odpowiednia grupa procesów, która ma na celu sprawną realizację projektu. Główną zaletą tego podejścia jest to, że może być wykorzystane do naprawdę różnorodnych projektów.

Sprawdź: Cykl życia projektu – PMBOK® Guide

PRINCE2®

PRoject IN Controlled Environment znany jako PRINCE2 to brytyjski standard zarządzania projektami. Jest to wszechstronna metodyka w obszarze zarządzania projektami, która kładzie silny nacisk na procesy decyzyjne i działania zarządcze. Metodyka PRINCE2 odpowiada na  zasadnicze pytania:

 • Co należy wykonać?
 • Dlaczego należy to wykonać?
 • Kiedy ma zostać to zrealizowane i w jakiej kolejności?

Jednakże nie odpowiada na pytanie JAK ma zostać to wykonane. Metodykę wyróżniają 3 bardzo ważne elementy:

 1. Projekt jako struktura organizacyjna z bardzo dokładnym podziałem ról i obowiązków.
 2. Planowanie oparte na produktach.
 3. Uzasadnienie biznesowe, jako siła napędowa projektu.

Natomiast sama struktura metodyki PRINCE2 obejmuje następujące elementy:

 • Pryncypia/zasady – powszechnie stosowane zasady, które muszą być przestrzegane;
 • Tematy – różnorodne aspekty związane z zarządzaniem projektami, integrujące działania zarządzania projektami;
 • Procesy – główny element metodyki. Są to procesy opisujące działania, które przekształcają dane wejściowe w oczekiwany rezultat projektu. Związane są z całym cyklem życia projektu, jak i pracami przedprojektowymi.
 • Środowisko projektu – elastyczność, dzięki której możliwe jest dostosowanie metodyki PRINCE2 do środowiska danej organizacji.

Sprawdź: Cykl życia projektu – PRINCE2®

PCM

Standard Project Cycle Management (PCM) został stworzony na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć, a w roku 1992 przyjęty oficjalnie przez Komisję Europejską. Jest to prosty model, który w przejrzysty sposób formułuje cele projektowe, zadania i efekty przy równoległym minimalizowaniu ryzyka projektowego. PCM jako efektywne narzędzie w zarządzaniu projektami umożliwia realizację projektów zgodnie z przyjętymi terminami, w określonym budżecie, przy osiągnięciu wyznaczonych celów. PCM charakteryzuje się cyklicznym przebiegiem i składa się z następujących po sobie etapów:

 • Programowanie
 • Identyfikacja
 • Formułowanie
 • Wdrażanie
 • Ewaluacja i audyt

Głównym narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu cyklem projektu jest matryca logiczna, która wykorzystuje fazę analizy i planowania do pełnego zdefiniowania projektu. PCM kładzie nacisk na zaangażowanie interesariuszy w różnych etapach cyklu życia projektu. Bardzo ważnym aspektem tej metody jest trwałość rezultatów projektowych.

Sprawdź: Fazy cyklu życia projektu

PCM, PMBOK® Guide i PRINCE2