Center of Excellence

Większość dobrze funkcjonujących Biur Zarządzania Projektami (PMO) posiada Center of Excellence, a mówiąc po polsku Centrum Doskonałości. Z reguły jest to jednostka wydzielona z Biura Zarządzania Projektami lub Biura Zarządzania Programami. Składa się ona z osób, które promują w organizacji wykorzystanie najlepszych praktyk, metodyk oraz doświadczeń organizacji (tzw. Lessons learned). Zespoły te skupione są zazwyczaj wokół określonego obszaru tematycznego związanego z prowadzoną działalnością, bywają też wynikiem współpracy z klientem. Osoby w takim zespole mogą pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Centrum Doskonalenia powinno oferować organizacji:

  • Pomoc – wsparcie biznesu, które może być świadczone za pośrednictwem wewnętrznych ekspertów lub też być wspomagane usługami zewnętrznymi;
  • Wytyczne – normy, metodyki, narzędzia i repozytoria wiedzy, które wspierają organizację w konkretnych działaniach;
  • Dobre praktyki – szkolenia i certyfikacje, oceny umiejętności, budowanie zespołu i sformalizowane role;
  • Pomiary – pozwalające ocenić postępy organizacji w drodze do „doskonałości” w danym obszarze;
  • Zarządzanie – przydzielanie zasobów (ludzie, sprzęt, pieniądze itd.), koordynacja, dostarczanie wartości.

Centrum Doskonałości może być jednoosobowe, a może być też wyznaczoną jednostką w ramach PMO. Tworzone jest najczęściej, gdy firma ma wprowadzić nową technologię lub nieznane wcześniej umiejętności, które mają być przyjęte przez organizację. Rolą centrum jest też zapewnienie spójności rozwiązania oraz dbanie o jakość proponowanych rozwiązań technologicznych i softwerowych.

Przykładem dedykowanego centrum doskonałości jest Centrum Zarządzania Ryzykiem opisane w standardzie M_o_R (Management of Risk).

Center of Excellence