Strategia przedsiębiorstwa

Działalność każdego przedsiębiorstwa wyznacza strategia, którą definiuje się jako „program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.[1]

Co wpływa na strategię przedsiębiorstwa? Poniższy schemat przedstawia czynniki kształtujące strategię przedsiębiorstwa:

Makrootoczenie, które można podzielić na 6 sektorów:

  • otoczenie ekonomiczne (np. realny popyt na pieniądz, PKB),
  • otoczenie demograficzne (np. struktura wieku, płci, wykształcenie, migracje ludności),
  • otoczenie społeczne (np. religia, moda na dany styl życia),
  • otoczenie techniczne (sektory oparte na Hi -Tech),
  • otoczenie polityczno-prawne (np. regulacje prawne – podatki, cła),
  • otoczenie międzynarodowe (np. ceny surowców).

Zasadniczym pytaniem jest, jak dokonać tak złożonej analizy? Jednym ze sposobów jest wykorzystanie analizy PEST. Podejście to bierze pod uwagę różnorodne czynniki zewnętrzne, powiązania pomiędzy nimi mające bezpośredni wpływ na organizację i jej działalność. Analizę rozpoczyna się od zestawienia podstawowych czynników, które oddziałują na organizację, stąd też pochodzi nazwa:

  • Political – polityczne,
  • Economic – ekonomiczne,
  • Social – społeczno-kulturowe,
  • Technological – technologiczne.

Kolejnym etapem jest ocena wpływu każdego z powyższych czynników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę siłę i czas oddziaływania. Ostatnim etapem jest zdefiniowanie relacji pomiędzy firmą, a jej makrootoczeniem. Na podstawie tej analizy powstają Scenariusze Stanów Otoczenia, które polegają na określeniu i przewidzeniu pewnych zdarzeń, które mogą się wydarzyć oraz określeniu ich wpływu na działalność firmy.

Strategia przedsiębiorstwa