Rozpoznawanie ryzyka

Spotyka się z tym każdy projekt

Rozpoznawanie ryzyk to proces określania jakie zagrożenia czy szanse mogą wpłynąć na projekt oraz udokumentowanie cech charakterystycznych sprecyzowanych ryzyk. W zależności od tego jakiego typu jest to ryzyko, osobą odpowiedzialną za jego rozpoznanie jest: kierownik projektu, członek zespołu projektowego, osoba odpowiedzialna w danej organizacji za zarządzanie ryzykiem, interesariusze, eksperci zewnętrzni czy też specjalnie wyznaczone do tego zadania osoby. W procesie rozpoznawania ryzyka powinni uczestniczyć wszyscy ci, na których wpływa projekt – dzięki temu wiadomo będzie, czy są odpowiednio przygotowani na uniknięcie ryzyka oraz wykorzystanie potencjalnych szans.

Rozpoznawanie ryzyka jest procesem iteracyjnym. Powinno być aktualizowane w każdej fazie projektu, jednak nie ma możliwości, żeby data zmaterializowania takiego ryzyka się aktualizowała. Schemat rozpoznawania ryzyk powinien być znany każdej osobie realizującej projekt, by mogła zgłosić swoje zdanie i zostać właścicielem ryzyka. Daje to możliwość porównywania względnych skutków wystąpienia różnych zdarzeń w danym projekcie. Pozwoli to także członkom zespołu na utożsamienie się z szansami i zagrożeniami, czyhającymi podczas prac projektowych oraz zrozumienie odpowiedzialności za poszczególne ryzyka i szanse. Zmaterializowane ryzyko nazywamy zagadnieniami.

Jest to tylko i wyłącznie ogólny zapis tego co dana organizacja może zrobić z ryzykiem i jak powinna się do tego zabrać.

Artykuł napisany na podstawie „A guide to Project Management Body of Knowledge” Fourth Edition, Warszawa, 2009

Rozpoznawanie ryzyka