Cykl życia projektu – PRINCE2®

PRINCE2® to metodyka zarządzania projektami, której podstawą są procesy. Procesy opisują działania, które powinny być  wykonywane w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów projektu. Metodyka PRINCE2 uwzględnia siedem procesów zarządczych. Związane są one z całym cyklem życia projektu.

  • Przygotowanie projektu – obejmuje powołanie kierownika projektu i zespołu projektowego, zebranie dotychczasowego doświadczenia projektowego i sporządzenie wstępnego uzasadnienia biznesowego.
  • Inicjowanie projektu – jest procesem planistycznym,  w którym tworzony jest plan projektu, uszczegóławiany jest Opis produktu końcowego projektu oraz ustalane są zasady zarządzania projektem obejmujące w szczególności podejście do zarządzania ryzykiem, jakością, konfiguracją i komunikacją.
  • Zarządzanie strategiczne projektem – jest procesem Komitetu Sterującego,  w którym udzilelane są zezwolenia: na rozpoczęcie projektu, na każdy z etapów, na zmiany wykraczające poza tolerancje projektu oraz na zamknięcie projektu.
  • Zarządzanie końcem etapu – proces ten ma na celu planowanie kolejnego etapu, aktualizacja dotychczasowego planu projektu i uzasadnienia biznesowego oraz sporządzenie raportu z końca etapu.
  • Sterowanie etapem – wszystkie działania, które obejmuje ten proces, podejmowane są przez kierownika projektu podczas realizacji etapu. Dotyczą one grup zadań, w tym: pozwolenia na ich realizację, odbierania zrealizowanych grup zadań, monitorowania, kontrolowania i sterowania, identyfikacji i analiz różnego rodzaju ryzyka i przekazywania ich na wyższe poziomy zarządcze.
  • Zarządzanie dostarczaniem produktów – proces ten dotyczy odbioru i weryfikacji grupy zadań, zagwarantowania, że powstające produkty są zgodne z metodami zawartymi w tej grupie zadań, potwierdzenia jakości znajdującej się w opisie produktu przy pomocy metod kontroli i doręczenie rezultatów kierownikowi projektu.
  • Zamykanie projektu – proces ten ma na celu zapewnienie interesariuszy, że wszystkie cele projektu zostały osiągnięte. Następuje tutaj zakończenie realizacji projektu – zespół projektu może w tym momencie zostać rozwiązany.

Cykl życia projektu – PRINCE2®