AgilePM® a AgileBA®

Sztuka zarządzania projektem oraz sztuka analizy biznesowej to fundamenty sukcesu projektu, także tego zarządzanego w sposób zwinny. Nie będzie również przesady, gdy powiemy, że w kulturze projektu Agile dwie role są głównymi reżyserami jego sukcesu:

  • Kierownik Projektu (Project Manager / Agile PM)
  • Analityk Biznesowy (Business Analyst / Agile BA)

Kierownik Projektu ma za zadanie zbudować „maszynę sukcesu”. Zaprojektować ład, umocować zespół, spowodować by jego członkowie dobrze ze sobą pracowali, by zagadnienia i ryzyka były szybko rozwiązywane, a projekt posuwał się do przodu dostarczając wartość dla biznesu.

Analityk Biznesowy czuwa nad tym, by właściwie definiowano wymagania, by nie było konfliktów, niczego nie pominięto. Jego zadaniem jest zapewnienie, aby wymagania wnosiły wartość zgodną z Uzasadnieniem Biznesowym, a w projekcie w pełni uwidoczniło się podejście nie wybiórcze, fragmentaryczne, ale holistyczne. Wymaga to całościowego postrzegania biznesu organizacji na poziomie strategii, do której wkład wnosi również dany projekt. Całościowe postrzeganie biznesu wymaga od analityka biznesowego kompetencji w takich obszarach, jak:

  • Organizacja
  • Ludzie
  • Proces
  • Technologia

Certyfikacja AgilePM oraz AgileBA

Punkty widzenia tych dwóch ról: Kierownika projektu i Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym, znajdują odzwierciedlenie w certyfikacjach: AgilePM i AgileBA. Obie certyfikacje mają dwa poziomy: Foundation i Practitioner. Obie te certyfikacje mają u swoich podstaw: DSDM Framework, czyli ramy zwinnego podejścia do projektu.

Szkolenia

Ponieważ część materiału dla powyższych certfikacji jest wspólna (obie wykorzystują DSDM Framework), OMEC prowadzi szkolenia łączone, podczas których można zdobyć dwa certyfikaty: AgilePM Foundation oraz AgileBA Foundation.

Sprawdź informacje o szkoleniu AgilePM i AgileBA Foundation.

AgilePM® a AgileBA®