Lean SIX SIGMACzym jest Six Sigma?

Six Sigma, opracowana początkowo przez Motorolę w 1986 roku, jest stymulowanym przez biznes wielowymiarowym, wysoce zdyscyplinowanym, zorientowanym projektowo i opartym na statystyce podejściem stosowanym w celu eliminowania usterek, redukowania zmienności i unikania strat w produktach, procesach i transakcjach.

Jest to ustrukturyzowana, mająca solidne podstawy matematyczne i statystyczne metodyka wymagająca ściśle zdefiniowanych ról i zakresu odpowiedzialności, jak również zebrania właściwych i dokładnych danych pomiarowych dla analizowanych procesów. Six Sigma jest ukierunkowana na eliminowanie strat i zwiększanie efektywności, co z kolei prowadzi do większej satysfakcji klienta poprzez dostarczanie tego, czego klient oczekuje.

Metodyka Six Sigma stosuje niezwykle efektywne pięcioetapowe podejście do rozwiązywania problemów nazywane w skrócie DMAIC (ang. Define, Measure, Analyze, Improve, Control – pol. Definiuj, Mierz, Analizuj, Wdrażaj, Utrzymuj), stanowiące rozwinięcie znanego cyklu Plan-Do-Check-Act, zorientowane na efektywne wykorzystanie narzędzi statystycznych. W połączeniu z zasadami Lean oraz cyklem DFSS (Design For Six Sigma) dostarcza całościowego zintegrowanego podejścia do ciągłego podnoszenia jakości i doskonalenia procesów biznesowych.

Typowe projekty Six Sigma trwają od 4 do 6 miesięcy i są w przemyślany sposób wybierane ze względu na potencjalne korzyści biznesowe. Głównym celem projektów Six Sigma jest wdrażanie najbardziej efektywnych i zarazem najmniej wadliwych procesów, jak to tylko możliwe.

Six Sigma jest szeroko wykorzystywana w dzisiejszym świecie biznesu w celu doskonalenia jakości. Może być stosowana do każdego, dowolnego obszaru lub wymiaru organizacji począwszy od rozwoju produktu, poprzez zaopatrzenie, administrację, finanse aż po usługi dla klienta i wsparcie. Six Sigma została z sukcesem przyjęta przez tysiące organizacji zarówno dużych jak i małych, w tym między innymi producentów, dystrybutorów, firmy transportowe, sektor usług finansowych, służbę zdrowia i organizacje rządowe.


Korzyści ze stosowania Six Sigma

Doskonalenie jakości stało się dziś ważnym elementem strategii biznesowej wielu organizacji. Six Sigma koncentruje się na redukowaniu zmienności kluczowych jakościowych charakterystyk produktu wokół ustalonych docelowych wartości do poziomu, przy którym usterki lub wady produktu są niezwykle mało prawdopodobne. Te firmy, które potrafią uszczęśliwić swych klientów poprzez doskonalenie i utrzymanie jakości mogą istotnie zwiększyć swój potencjał, by zdominować konkurentów.  Organizacje, które stosują program Six Sigma, odnoszą następujące korzyści:

 • Obniżenie kosztów
 • Oszczędność czasu
 • Poprawa obsługi klienta
 • Zwiększenie produktywności pracowników
 • Zwiększenie marży zysku

Six Sigma oferuje systemowe podejście, zgodne z zasadami Deminga. Obejmuje swym zasięgiem całą organizację. Pomaga wzbudzić i utrzymać zaangażowanie kierownictwa we wprowadzaniu zmian biznesowych i podnoszeniu efektywności procesów. Promuje aktywne uczestnictwo pracowników na wszystkich poziomach organizacji i pomaga rozwinąć poczucie właścicielstwa i odpowiedzialności.


Wyróżniamy trzy kluczowe elementy doskonalenia procesów w podejściu Six Sigma:

 • Klienci
 • Procesy
 • Pracownicy

Klienci oczekują spełnienia wymagań jakościowych w rozumieniu konkurencyjnych cen, terminowych dostaw, niezawodności, wydajności, obsługi, czytelnej i prawidłowej obsługi transakcji i wielu innych.

Istotnym elementem podejścia Six Sigma jest zdefiniowanie procesów oraz odpowiadających im metryk i miar. Na procesy biznesowe należy patrzeć z perspektywy klienta tak, aby zrozumieć w pełni jego potrzeby i odczucia. Umożliwi to zidentyfikowanie tych obszarów procesu, które wymagają poprawy.


W program Six Sigma muszą być zaangażowani wszyscy pracownicy organizacji. Wszyscy członkowie zespołów powinni mieć przypisane dobrze zdefiniowane role i mierzalne cele. Organizacja musi poprzez odpowiedni system szans i zachęt zarządzać talentami i umiejętnościami pracowników tak, aby byli oni zorientowani na zadowolenie klienta.


Six Sigma:

 • umożliwia osiąganie trwałych efektów
 • ustala cele wydajnościowe dla każdego pracownika
 • dostarcza wartości dla klienta
 • przyspiesza tempo doskonalenia
 • promuje uczenie się i wzajemną inspirację
 • wprowadza strategiczne zmiany


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Prowadzone jest przez doświadczonych trenerów.
 • Ułatwia wymianę osobistych doświadczeń miedzy uczestnikami a trenerem, jak również pozwala na porównanie tych doświadczeń z zasadami metodyki Six Sigma.
 • Jest zintegrowane z egzaminem, który umożliwia uzyskanie certyfikatu organizacji IASSC w zakresie Lean Six Sigma na poziomie Yellow Belt. Posiadacz IASSC Certified lean Six Sigma Yellow Belt to profesjonalista dobrze zorientowany w podstawach metodyki Lean Six Sigma, który jako członek zespołu wspiera projekty Six Sigma. Rozumie on dobrze aspekty dotyczące etapów D‑M‑C cyklu DMAIC i potrafi zastosować tę wiedzę do wszystkich obszarów swego zakresu odpowiedzialności.
 • Umożliwia szerokie zrozumienie pojęć i języka metodyki Lean Six Sigma.
 • Przeznaczone jest dla członków zespołów, którzy potrzebują podstawowej wiedzy na temat metodyki Lean Six Sigma. Dostarcza przeglądu głównych pojęć i języka Six Sigma oraz wyjaśnia podstawy cyklu Define-Analyze-Measure-Improve-Control (DMAIC). Szczególna uwaga poświęcona jest etapom Define, Measure i Control.

Szkolenie stanowi pierwszy krok w kierunku udanego wdrożenia metodyki doskonalenia procesów poprzez zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i terminologią Six Sigma.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • rozumieć, w jaki sposób metoda Lean została zintegrowana z metodyką Six Sigma w jedno podejście w celu uzyskania wyższej jakości i efektywności procesu
 • rozumieć pięcioetapowy cykl DMAIC jako narzędzie doskonalenia procesów
 • umieć odnieść pojęcia Lean Six Sigma do strategii i celów swojej organizacji lub jednostki
 • umieć komunikować się stosując terminologię Lean Six Sigma
 • postrzegać swoją organizację jako środowisko procesów, z parametrami wejściowymi określającymi parametry wyjściowe
 • móc dostrzec, jakie prace przygotowawcze w organizacji musza być przeprowadzone dla zapewnienia sukcesu programu doskonalenia procesów
 • umieć zastosować pojęcie poziomu Sigma do oceny wydajności procesu lub organizacji

Egzamin Lean SIX SIGMA składa się z 60 pytań, czas trwania to 90 minut + czas czynności administracyjnych.


Zapytania i zgłoszenia

Polecamy kontakt z naszym działem handlowym.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln