AgileCzym jest Agile?

Agile to nowoczesne podejście do zarządzania. Wchodzić może w każdy aspekt zarządzania, od zespołów przez projekty do programów i portfeli. Obejmować może zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem w tradycyjnym ładzie korporacyjnym.

Zebrane z wielu projektów doświadczenia pokazują, że tradycyjne (kaskadowe) podejście do zarządzania projektami w wielu przypadkach niestety nie przynosi spodziewanych efektów. 

Powody takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

 • W fazie inicjowania projektu klient nie jest w stanie precyzyjnie określić jakich produktów lub ich funkcjonalności oczekuje, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia planowanie całego projektu;
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie projektu w trakcie jego realizacji generuje tak dużo wniosków o zmianę („klient ciągle zmienia zdanie”), że na końcu projektu otrzymujemy coś zupełnie innego niż planowaliśmy;
 • Nieefektywna komunikacja w projekcie – tak naprawdę są dwa zespoły projektowe, jeden pochodzący od klienta a drugi od dostawcy, które okopują się na swoich pozycjach, a potem w przypadku wystąpienia problemów „ostrzeliwują” się nawzajem korzystając z amunicji jaką są paragrafy umowy i ich często naciągana interpretacja;
 • Dostarczone przez dostawcę rozwiązanie zawiera funkcjonalności, z których klient później nie korzysta – „bo coś trzeba było przecież wpisać do umowy”.

W rezultacie projekty nie kończą się w terminie, klient otrzymuje nie to czego oczekuje, a produkty są słabej jakości. Pociąga to za sobą zmniejszenie zwrotu z inwestycji (korzyści) lub jego opóźnienie.

Organizacje potrzebują dojrzałej metody Agile, metody zwinnej ale jednocześnie posiadającej wbudowane mechanizmy zarządzania projektami. Wymagania te spełnia Agile Project Management - AgilePM®.

Jest to wyczerpujące kompendium wiedzy z obszaru zastosowania podejścia Agile do projektu. Obejmuje zarówno wskazówki, jak właściwie zarządzać projektem – AgilePM (rola Kierownika Projektu) – jak również wiedzę o bardzo potrzebnej w projekcie profesjonalnej i dopasowanej do kultury Agile analizy biznesowej (rola Analityka Biznesowego).

Gdzie jest Agile?

Aby zrozumieć, czym naprawdę jest, a czym nie jest Agile, musimy spróbować wprowadzić definicję Agile. Nie ma jednej uniwersalnej definicji i stąd może tyle chaosu w tym obszarze. W szerokim ujęciu Agile oznacza obecność w każdym środowisku (nie tylko projektowym) odpowiednich „zwinnych” zachowań, koncepcji i technik.

W myśl takiej definicji Agile zawsze będzie oznaczał:

 • Transparentność - zespół i postęp są widoczne dla wszystkich
 • Inspekcje - częste przeglądy aktualnego stanu pracy i sposobu użycia metodyki
 • Adaptacje - zastosowanie się do inspekcji i wdrożenie nowych pomysłów i wnioski
 • Bliską pracę z klientem - pod każdym względem: kultura jednego zespołu
 • Odraczanie decyzji co do szczegółów tak długo jak to sensowne
 • Prace kończone na czas oraz częste wdrożenia do działalności operacyjnej
 • Końcowe rozwiązanie faktycznie zaspokajające potrzebę biznesową

Gdzie zatem można stosować podejście Agile? Okazuje się, że na wszystkich poziomach ładu organizacji - w obszarze zmiany biznesowej oraz w obszarze rutynowej działalności operacyjnej.

Podejście Agile może być „wszędzie”, czyli przy:

 • Zarządzaniu portfelami
 • Zarządzaniu programami
 • Zarządzaniu projektami
 • Zarządzaniu zespołami
 • Zarządzaniu dostawami produktów
 • Zwykłej działalności biznesowej

AgilePM oraz AgileBA

Sztuka zarządzania projektem oraz sztuka analizy biznesowej to fundamenty sukcesu projektu, także tego zarządzanego w sposób zwinny.

Nie będzie również przesady, gdy powiemy, że w kulturze projektu Agile dwie role są głównymi reżyserami jego sukcesu:

 • Kierownik Projektu (Project Manager / Agile PM)
 • Analityk Biznesowy (Business Analyst / Agile BA)

Kierownik Projektu ma za zadanie zbudować tą maszynę sukcesu. Zaprojektować ład, umocować zespół, spowodować by jego członkowie dobrze ze sobą pracowali, by zagadnienia i ryzyka były szybko rozwiązywane itd.

Analityk Biznesowy czuwa nad tym, by właściwie definiowano wymagania, by nie było konfliktów, niczego nie pominięto. Jego zadaniem jest zapewnienie, aby wymagania wnosiły wartość do Uzasadnienia Biznesowego, a projekcie w pełni uwidoczniło się podejście nie wybiórcze, fragmentaryczne, ale holistyczne. Wymaga to całościowego postrzegania biznesu organizacji na poziomie strategii, do której wkład wnosi również dany projekt. Całościowe postrzeganie biznesu wymaga od Agile BA kompetencji w takich obszarach, jak:

 • Organizacja
 • Ludzie
 • Proces
 • Technologia

Oto pryncypia, które dzięki tym głównym rolom muszą funkcjonować w obszarze projektu:

 • Koncentruj się na potrzebie biznesowej
 • Dostarczaj na czas
 • Współpracuj
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Buduj przyrostowo od solidnych podstaw
 • Rozwijaj iteracyjnie
 • Komunikuj się często i jasno
 • Demonstruj kontrolę

Dwa ważne pryncypia dotyczą współpracy w projekcie i jakości komunikacji: „Współpracuj” i „Komunikuj się”.

Współpracuj – Pryncypium to dotyczy i stawia wymagania przede wszystkim przed Kierownikiem Projektu. To jego zadaniem jest sprawić, żeby zespół złożony z przedstawicieli biznesowych i technicznych potrafił „grać do jednej bramki”.

Komunikuj się – Problem komunikacyjny pojawia się wtedy, gdy ludzie ze sobą rozmawiają, ale nie rozumieją się nawzajem (tak jak w projekcie Wieży Babel, gdzie chętni do współpracy ludzie zatracili na skutek interwencji siły wyższej zdolność komunikacji). Nie potrafią wyartykułować swoich wymagań, a także nie wiedzą, co jest im potrzebne, gdyż jest to wiedza ukryta (ang. tacit knowledge). Trzeba ją wydobyć przy pomocy Warsztatów Facylitowanych, Modeli, Prototypów oraz podpatrywania jak ludzie naprawdę pracują. Rolą Analityka Biznesowego jest więc facylitowanie komunikacji przy pomocy między innymi tych właśnie praktyk.

Szkolenia i certyfikacja AgilePM oraz AgileBA

OMEC oferuje szeroki pakiet szkoleń i egzaminów z AgilePM i AgileBA na poziomie Foundation oraz Practitioner. Szkolenia prowadzimy na materiałach polsko- lub anglojęzycznych, z trenerem mówiącym w języku polskim lub angielskim.

Jeżeli chcesz nauczyć się terminologii angielskiej, nie boisz się zdawać egzaminów w prostym języku angielskim, ale obawiasz się zajęć prowadzonych w języku angielskim, to u nas trener może mówić także po polsku.

Sprawdź nasze ścieżki szkoleniowe i dostępne szkolenia.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie zaawansowanej wiedzy, łatwej do praktycznego zastosowania w dotychczasowym środowisku projektowym;
 • Poznanie różnych stylów zarządzania niezbędnych do realizacji projektów Agile i zestawienie ich ze stylami zarządzania w projektach zarządzanych tradycyjnie;
 • Nabycie umiejętności promowania i budowania dobrych relacji i bliskiej współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i techniki;
 • Umiejętność łączenia tradycyjnych metodyk zarządzania projektami z metodą Agile w celu lepszego reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe;
 • Skrócenie czasu i zwiększenie liczby zakończonych sukcesem projektów poprzez zaangażowanie interesariuszy, dostarczenie informacji zwrotnej i skuteczną kontrolę nad projektem.

Korzyści dla organizacji

 • Szybsze wprowadzanie zmian biznesowych, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi;
 • Połączenie AgilePM z funkcjonującą w organizacji metodyką zarządzania projektami (PRINCE2) oraz procesami zarządzania jakością, a w wyniku zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów;
 • Wykorzystanie gotowej, przetestowanej i sprawdzonej przez wiele lat metody zwinnego zarządzania projektami zamiast budowania własnej metody na własnych błędach;
 • Osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami;
 • Zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników i umożliwienie im uzyskania certyfikacji AgilePM.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przez APM Group Ltd. - instytucji która zajmuje się utrzymaniem i rozwojem metodyk i standardów;
 • Możliwość wymiany doświadczeń projektowych z innymi uczestnikami szkolenia oraz z prowadzącym szkolenie;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu – jest to akredytowane szkolenie połączone z egzaminem certyfikującym na poziomie Foundation i/lub Practitioner.

AgilePM a PRINCE2

AgilePM doskonale łączy istniejące w korporacji procesy zarządcze ze zwinnym zarządzaniem i dostarczaniem produktów. Role i obowiązki projektowe w AgilePM® mają swoje odpowiedniki w PRINCE2®. W AgilePM zdefiniowano 13 ról na poziomie projektu i zespołu budującego rozwiązanie, z czego kilka ról odpowiada tym z PRINCE2:

 • Project Sponsor (odpowiednik Przewodniczącego),
 • Project Visionary (odpowiednik Głównego Użytkownika),
 • Technical Coordinator (odpowiednik Głównego Dostawcy),
 • Project Manager (Kierownik Projektu),
 • Team Leader (odpowiednik Kierownika Zespołu).

Produkty zarządcze opisane przez AgilePM nie są obowiązkowe, ale gdy są stosowane w pełni pokrywają potrzeby projektowe. Są to m.in.: Terms Of Reference (odpowiednik Założeń Projektu), Business Case (odpowiednik Uzasadnienia Biznesowego), Delivery Plan i Deployment Plan (odpowiednik Planu Projektu), Risk Log (odpowiednik Rejestru Ryzyk), Issue Log (odpowiednik Rejestru Zagadnień), itd.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln