plen
PRINCE2® 6th ed.

PRINCE2® 6th ed.

Kładzie szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, a także na uporządkowaną oraz logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Metodyka może być stosowana do projektów dowolnej wielkości – od wprowadzenia ulepszenia w systemie informatycznym do wybudowania stadionu na Mistrzostwa Świata.

Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność. Stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów. Kładzie podwaliny umożliwiające efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu a także w fazie jego przygotowywania.

Skupia się na uzasadnieniu biznesowym projektu, sprawiając że projekt, którego sens i opłacalność realizacji jest wątpliwa, nigdy nie zostanie uruchomiony.

Więcej informacji nt. PRINCE2 znajdziesz w Omecpedii.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • uniwersalny język używany do porozumiewania się pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego;
  • możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w przypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu – nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników;
  • możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu;
  • usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyk w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania;
  • angażowanie wyższego kierownictwa organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu;
  • szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu, z góry określone i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą), brak niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem.