Symulacja biznesowa

Symulacja Kinshasa PRINCE African Adventure to warsztat umożliwiający przećwiczenie najważniejszych elementów metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Głównym celem tej symulacji jest doświadczenie sposobu działania specyficznego dla projektów zarządzanych zgodnie z podejściem PRINCE2. Warsztat uczy między innymi planowania i nadzorowania realizacji projektu wykorzystując zarządzanie przez tolerancje, koncentrację na produktach oraz ciągłość zasadności biznesowej. Na początku symulacji omawiane są najważniejsze elementy metodyki, które potem będą wykorzystane w symulacji. I tak np. omawiana  jest struktura zespołu zarządzana projektem zgodna z PRINCE2 a potem uczestnicy wcielają się w omawiane wcześniej role, co pozwala im nie tylko poznać związane z tymi rolami zakresy obowiązków i odpowiedzialności ale też zrozumieć czym charakteryzuje się  sposób działania każdej z ról. 


Projekt Kinshasa

Podczas symulacji uczestniczymy w projekcie polegającym na podróżowaniu po Afryce drużynami złożonymi z motocyklistów oraz samochodu wsparcia. Zadaniem jest nakręcenie filmu podróżniczego zawierającego relacje z wyznaczonych miejsc w Afryce. W tym celu należy przejechać trasę o zadanym początku, końcu oraz punktach pośrednich.

Całość projektu „Kinshasa” jest symulowana przy pomocy map, pionków, kart zdarzeń itp. Prawdziwe natomiast są emocje. Uczestnicy, którzy biorą udział w tej symulacji, mają możliwość podejmowania samodzielnych decyzji co do trasy, ekwipunku, a nawet reakcji na pojawiające się zdarzenia. Sami też ponoszą konsekwencje swoich wyborów. 


Czas trwania

Symulacja dostępna jest w dwóch wersjach różniących się ilością omawianych i ćwiczonych elementów metodyki oraz długością symulacji.

 • Wersja 1 dniowa (1 etap Projektu Kinshasa ze wstępem merytorycznym)
 • Wersja 2 dniowa (2 etapy Projektu Kinshasa z rozbudowanymi elementami metodyki)


Dla kogo symulacja?

Symulacja może być wykorzystywana na różne sposoby.

 • Dla uczestników bez podstaw teoretycznych zarządzania projektami symulacja może być szansą na spotkanie z pojęciami metodyki w przyjaznym środowisku, a także sposobem na integrację zespołu przed rozpoczęciem wspólnej pracy w środowisku projektowym
 • Dla uczestników posiadających wiedzę na poziomie PRINCE2 Foundation symulacja pozwala pogłębić jej rozumienie oraz przećwiczyć działanie mechanizmów podejścia projektowego. Umożliwia przejście od poziomu „wiem” do poziomu „rozumiem i potrafię”. Może być bardzo efektywnym elementem przygotowania do certyfikacji na poziomie PRINCE2 Practitioner.
 • Dla uczestników chcących przypomnieć sobie przed pracą podstawy metodyczne nasz warsztat pozwala na przypomnienie podstawowych koncepcji zarządzania, roli i obowiązków w projekcie oraz znaczenia dokumentów opisanych w metodyce PRINCE2. Jest tu miejsce na pytania, rozwiewanie wątpliwości i dyskusje.

Niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności, warsztat symulacyjny pozwala zdobyć umiejętności efektywnego komunikowania się i współpracy.


Zastosowanie symulacji

 • Pomoc w budowania kultury projektowej w organizacji
 • Wsparcie we wdrożeniu metodyki PRINCE2 w organizacjach
 • Sprawdzenie lub doskonalenie umiejętności pracy zgodnie z zasadami metodyki PRINCE2
 • Utrwalenie wiedzy przed egzaminami certyfikującymi PRINCE2 Foundation lub Practitioner
 • Integracja zespołu projektowego przed rozpoczęciem projektu.


Elementy metodyki PRINCE2 obrazowane w symulacji

 • Role i odpowiedzialności w Zespole Zarządzania Projektem
 • Planowanie w oparciu o produkty
 • Zarządzanie przez tolerancje
 • Monitorowanie i nadzorowanie projektu zgodnie z PRINCE2
 • Obsługa zagadnień
 • Znaczenie głównych dokumentów bazowych
 • Zawartość raportów i efektywne raportowanie
 • Stosowanie się do Pryncypiów PRINCE2

Wersja dwudniowa dodatkowo obejmuje:

 • Pełne zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Procedurę obsługi zmian
 • Obsługę sytuacji nadzwyczajnych
 • Porównanie działań związanych z końcem etapu z działaniami na zakończenie projektu
 • Samodzielne opracowywanie przez uczestników wybranych dokumentów

Dla szkoleń w wersji zamkniętej istnieje możliwość ustalenia, na które elementy metodyki powinien być położony nacisk, oraz które procedury i elementy powinny być omawiane w sposób bardziej szczegółowy. 


Przebieg symulacji - wersja 2-dniowa

Wstęp metodyczny 

Wstęp ten służy wprowadzeniu (lub przypomnieniu) podstawowych pojęć z metodyki PRINCE2 aby w czasie symulacji używać ich w sposób prawidłowy. Omówione są kluczowe koncepcje metodyki i zasady jakimi należy się kierować w prawidłowo zarządzanym projekcie. Omówione są więc Pryncypia PRINCE2, procesy zarządcze, Tematy oraz produkty zarządcze. Szczególny nacisk położony jest na role i obowiązki w Zespole Zarządzania Projektem oraz koncepcję zarządzania przez tolerancje. 

Omówienie zasad symulacji, omówienie podstawowych dokumentów

Zaczynamy od ogólnych zasad przyjętych w symulacji. Uczestnicy zapoznają się z dokumentacją Projektu Kinshasa w tym z Założeniami Projektu, Uzasadnieniem Biznesowym, Opisem Produktu Końcowego Projektu. Omawiane są wzory Raportów Okresowych i przygotowywane są wzory raportów z Punktów Kontrolnych. Ustalane są zasady monitorowania projektu.

Symulacja – planowanie

Uzasadnienie Biznesowe i Założenia Projektu są narzucone przez twórców symulacji, tak samo jak role projektowe. Uczestnicy losują lub wybierają kim chcą być w Zespole Zarządzania Projektem, który następnie będzie realizować wypracowany plan całego projektu, stosując się do pryncypiów PRINCE2.  Zasobami w projekcie będą postacie, z których każda ma zdefiniowany zestaw cech i umiejętności. Następnie nowo utworzony zespół dostaje Opis produktu końcowego Projektu i – zgodnie z zasadami PRINCE2 – planuje sposób jego dostarczenia tworząc diagram Następstwa Produktów. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie trasy uwzględniającej możliwości sprzętu, ludzi oraz narzucone parametry i ograniczenia zewnętrzne

Ta część symulacji kończy się uzyskaniem zgody na realizację  od Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

Symulacja – realizacja Etapu I

W tej części symulacji uczestnicy wcielają się w zespół zarządzania projektem i podejmują się realizacji monitorując postępy przy pomocy rejestrów i raportując na bieżąco do Komitetu Sterującego. Tutaj okazuje się, czy opracowane plany uda się zrealizować i dotrzeć w ramach przyznanych tolerancji. 

Kierownik projektu oraz kierownicy zespołów będą reagowali na pojawiające się niezaplanowane wydarzenia związane między innymi z pogodą, ukształtowaniem terenu, lokalną kulturą, polityką i sprzętem – wykorzystując umiejętności wybranych przez siebie postaci. Uczestnicy wyprawy będą na bieżąco rozwiązywać problemy w ramach swoich upoważnień, a w razie potrzeby będą eskalować zagadnienia na wyższy szczebel zarządzania. Do pomocy będą mieli Wsparcie Projektu, a całość przedsięwzięcia będzie się toczyć pod czujnym okiem Nadzoru Projektu.

Symulacja – Zarządzanie Końcem Etapu

Zgodnie z metodyką PRINCE2 ten proces odpowiada za podsumowanie jednego etapu i zaplanowanie następnego. W symulacji robimy tu sobie przerwę aby odnieść się do doświadczeń z zakończonego właśnie etapu i omówić wybrane elementy metodyki takie jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie konfiguracją oraz obsługę sytuacji nadzwyczajnych. Wprowadzane są nowe elementy do symulacji, aby lepiej zobrazować powyższe zagadnienia.

Symulacja – planowanie Etapu II

Uczestnicy mają czas na weryfikację sposobów komunikacji oraz nadzorowania i monitorowania postępów projektu. Planują kolejny etap uwzględniając nowe okoliczności oraz dodatkowe uzyskane informacje. 

Ta część symulacji kończy się uzyskaniem zgody od Przewodniczącego Komitetu Sterującego na realizację kolejnego etapu.

Symulacja – realizacja Etapu II

Kierownik projektu oraz kierownicy zespołów znów zarządzają projektem, reagują na pojawiające się niezaplanowane wydarzenia związane między innymi z pogodą, ukształtowaniem terenu, lokalną kulturą, polityką i sprzętem – wykorzystując umiejętności wybranych przez siebie postaci. Dodatkowo wykorzystują zdobyte już doświadczenia (Pryncypium: nauka z doświadczeń).

Symulacja – Zamknięcie Projektu

W tej części zbierane są końcowe informacje o projekcie oraz tworzony jest Raporty Końca Projektu oraz Raport Doświadczeń. Uzyskiwana jest od Komitetu Sterującego zgoda na zakończenie projektu.

Podsumowanie symulacji

Na koniec warsztatu omawiane są elementy wpływające na sukces (ewentualnie porażkę) drużyn projektowych, ich mocne strony oraz elementy do poprawy i udoskonalenia. Razem z uczestnikami odnosimy się do zastosowanych elementów metodyki i prawidłowości ich użycia. Końcowym elementem jest porównanie symulacji z sytuacjami w rzeczywistych projektach.


Przebieg symulacji - wersja 1-dniowa

Wstęp metodyczny 

Wstęp ten służy wprowadzeniu (lub przypomnieniu) podstawowych pojęć z metodyki PRINCE2 aby w czasie symulacji używać ich w sposób prawidłowy. Omówione są kluczowe koncepcje metodyki i zasady jakimi należy się kierować w prawidłowo zarządzanym projekcie. Omówione są więc Pryncypia PRINCE2, procesy zarządcze, Tematy oraz produkty zarządcze. Szczególny nacisk położony jest na role i obowiązki w Zespole Zarządzania Projektem oraz koncepcję zarządzania przez tolerancje. 

Omówienie zasad symulacji, omówienie podstawowych dokumentów

Zaczynamy od ogólnych zasad przyjętych w symulacji. Uczestnicy zapoznają się z dokumentacją Projektu Kinshasa w tym z Założeniami Projektu, Uzasadnieniem Biznesowym, Opisem Produktu Końcowego Projektu. Omawiane są wzory Raportów Okresowych i przygotowywane są wzory raportów z Punktów Kontrolnych. Ustalane są zasady monitorowania projektu.

Symulacja – planowanie 

Uzasadnienie Biznesowe i Założenia Projektu są narzucone przez twórców symulacji, tak samo jak role projektowe. Uczestnicy losują lub wybierają kim chcą być w Zespole Zarządzania Projektem, który następnie będzie realizować wypracowany plan całego projektu, stosując się do pryncypiów PRINCE2.  Zasobami w projekcie będą postacie, z których każda ma zdefiniowany zestaw cech i umiejętności. Następnie nowo utworzony zespół dostaje Opis produktu końcowego Projektu i – zgodnie z zasadami PRINCE2 – planuje sposób jego dostarczenia tworząc diagram Następstwa Produktów. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie trasy uwzględniającej możliwości sprzętu, ludzi oraz narzucone parametry i ograniczenia zewnętrzne

Ta część symulacji kończy się uzyskaniem zgody na realizację  od Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

Symulacja – realizacja Etapu I

W tej części symulacji uczestnicy wcielają się w zespół zarządzania projektem i podejmują się realizacji monitorując postępy przy pomocy rejestrów i raportując na bieżąco do Komitetu Sterującego. Tutaj okazuje się, czy opracowane plany uda się zrealizować i dotrzeć w ramach przyznanych tolerancji. 

Kierownik projektu oraz kierownicy zespołów będą reagowali na pojawiające się niezaplanowane wydarzenia związane między innymi z pogodą, ukształtowaniem terenu, lokalną kulturą, polityką i sprzętem – wykorzystując umiejętności wybranych przez siebie postaci. Uczestnicy wyprawy będą na bieżąco rozwiązywać problemy w ramach swoich upoważnień, a w razie potrzeby będą eskalować zagadnienia na wyższy szczebel zarządzania. Do pomocy będą mieli Wsparcie Projektu, a całość przedsięwzięcia będzie się toczyć pod czujnym okiem Nadzoru Projektu.

Podsumowanie symulacji

Na koniec dnia omawiane są elementy wpływające na sukces (ewentualnie porażkę) drużyn projektowych, ich mocne strony oraz elementy do poprawy i udoskonalenia. Razem z uczestnikami odnosimy się do zastosowanych elementów metodyki i prawidłowości ich użycia. Końcowym elementem jest porównanie symulacji z sytuacjami w rzeczywistych projektach.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved