Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 to uznana w świecie i szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami. Kładzie ona szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, a także również uporządkowaną i logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Podejście to może być stosowane do wszelkich typów projektów, ponieważ dotyczy wyłącznie działań związanych z zarządzaniem projektem, a nie wnika bezpośrednio w charakter prac wykonywanych przez zespół projektowy. Metodyka jest tak pomyślana, aby można było ją stosować do projektów dowolnej wielkości, od wprowadzenia ulepszenia w systemie informatycznym do wybudowania stadionu na Mistrzostwa Świata. 

Zalety PRINCE2

Metodyka ta jest doskonałą podstawą do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność. Stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów. Kładzie podwaliny umożliwiające efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu a także w fazie jego przygotowywania.

PRINCE2 skupia się na uzasadnieniu biznesowym dla projektu, zapewnia żeby projekt, którego sens i opłacalność realizacji jest wątpliwa, nigdy nie został uruchomiony. Dba również o weryfikowanie uzasadnienia dla realizacji projektu przez wszystkie jego etapy – po to, aby w przypadku zmiany warunków projektu dokonać stosownych zmian w jego zakresie lub nawet przerwać przedsięwzięcie.

Metodyka dostarcza kompletny i sprawdzony model procesów zarządzania projektem, którego stosowanie łącznie z jasno określoną strukturą organizacyjną zapewnia spójną kontrolę nad wszystkimi jego aspektami. Skupia się na poprawnym zaplanowaniu prac, monitorowaniu wytwarzaniu produktów w każdym etapie projektu z osobna, mając jednak na uwadze przede wszystkim powodzenie projektu jako całości i osiągnięcie założonych korzyści.


Korzyści ze stosowania PRINCE2

 • uniwersalny język używany do porozumiewania się pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego,
 • możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w przypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu – nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników,
 • możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu,
 • usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyk w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania,
 • angażowanie wyższego kierownictwa organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu,
 • szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu,
 • z góry określone i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą),
 • brak niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem. 


Nasze szkolenia PRINCE2 są akredytowane przez PEOPLECERT. OMEC jest Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • szkolenie autorstwa jednej z najdłużej działających na rynku akredytowanych organizacji szkoleniowych w zakresie metodyki PRINCE2,
 • udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przez instytut egzaminacyjny,
 • możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym, jak również skonfrontowania ich z zaleceniami metodyki,
 • lepszy start do ubiegania się o dofinansowanie z UE – projekty realizowane z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich wymagają posiadania w zespole projektowym kompetencji zarządczych PRINCE2 potwierdzonych certyfikatami,
 • szkolenie akredytowane, umożliwiające przystąpienie do egzaminu na stopień Foundation i/lub Practitioner,
 • statystyka mówi, że prawie 100% uczestników szkoleń OMEC zdaje egzamin Foundation, a około 90% uczestników podchodzących do egzaminu Practitioner uzyskuje wynik pozytywny

Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved