PRINCE2Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 to uznana w świecie i coraz szerzej rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami, kładąca szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, jak również uporządkowaną i logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Metodyka PRINCE2 jest kwintesencją brytyjskiego podejścia do zarządzania projektami, które zdobyło już szerokie uznanie w świecie, w szczególności w Europie i Azji. Stanowi część Best Management Practice.

Podejście to może być stosowane do wszelkich typów projektów, ponieważ dotyczy wyłącznie działań związanych z zarządzaniem projektem, a nie wnika bezpośrednio w charakter prac wykonywanych przez zespół projektowy, które mogą być działaniami specjalistycznymi, np. budową mostów, rejestracją leków, uruchomieniem systemu informatycznego czy stworzeniem spotu reklamowego. Metodyka jest również tak pomyślana, aby można było ją stosować do projektów dowolnej wielkości, od wprowadzenia ulepszenia w systemie informatycznym do wybudowania stadionu na Mistrzostwa Świata. 

Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność.

Zalety PRINCE2

PRINCE2 stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów. Kładzie podwaliny umożliwiające efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu a także w fazie jego przygotowywania.

PRINCE2 skupia się na uzasadnieniu biznesowym dla projektu, zapewnia żeby projekt, którego sens i opłacalność realizacji jest wątpliwa, nigdy nie został uruchomiony. Dba również o weryfikowanie uzasadnienia dla realizacji projektu przez wszystkie jego etapy – po to, aby w przypadku zmiany warunków projektu dokonać stosownych zmian w jego zakresie lub nawet przerwać przedsięwzięcie.

Metodyka dostarcza kompletny i sprawdzony model procesów zarządzania projektem, którego stosowanie łącznie z jasno określoną strukturą organizacyjną zapewnia spójną kontrolę nad wszystkimi jego aspektami. Skupia się na poprawnym zaplanowaniu prac, monitorowaniu wytwarzaniu produktów w każdym etapie projektu z osobna, mając jednak na uwadze przede wszystkim powodzenie projektu jako całości i osiągnięcie założonych korzyści.


Korzyści ze stosowania PRINCE2

 • uniwersalny język używany do porozumiewania się pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego,
 • możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w przypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu – nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników,
 • możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu,
 • usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyk w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania,
 • angażowanie wyższego kierownictwa organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu,
 • szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu,
 • z góry określone i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą),
 • brak niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem. 


Nasze szkolenia PRINCE2 są akredytowane przez PEOPLECERT. OMEC jest Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • szkolenie autorstwa jednej z najdłużej działających na rynku akredytowanych organizacji szkoleniowych w zakresie metodyki PRINCE2,
 • udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przezinstytut egzaminacyjny,
 • możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym, jak również skonfrontowania ich z zaleceniami metodyki,
 • lepszy start do ubiegania się o dofinansowanie z UE – projekty realizowane z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich wymagają posiadania w zespole projektowym kompetencji zarządczych PRINCE2 potwierdzonych certyfikatami,
 • szkolenie akredytowane, umozliwiejące przystąpienie do egzaminu na stopień Foundation i/lub Practitioner,
 • statystyka mówi, że prawie 100% uczestników szkoleń OMEC zdaje egzamin Foundation, a około 90% uczestników podchodzących do egzaminu Practitioner uzyskuje wynik pozytywny

Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln