Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

Szkolenie Change Management Foundation obejmuje wszystkie aspekty zarządzania zmianą, w tym wpływ zmiany na ludzi oraz szeroko pojęte implikacje wprowadzania zmiany w organizacjach. Podczas szkolenia uczestnicy przechodzą przez cały proces zarzadzania zmianą od identyfikacji potrzeby zmiany aż do jej utrwalenia w organizacji. Patrzą na zmianę nie tylko z perspektywy osób, które zmianę wdrażają lub sponsorują, ale także tych, którzy tej zmianie podlegają. 

Szkolenie oparte jest na zestawie dobrych praktyk promowanych przez Change Management Institute – CMI (www.change-management-institute.com) i jest w pełni zgodne z modelem kompetencyjnym CMI Change Manager Competency Model.

Szkolenie przygotowuje do certyfikacji Change Management Foundation.


Cele szkolenia

Zrozumienie, w jaki sposób zmiany wpływają na organizację, jej kulturę i ludzi w niej pracujących aby:

 • Doceniać ludzi i wspierać ich w uczeniu się nowych rzeczy
 • Odpowiednio przygotowywać i motywować ich do zmian
 • Budować i rozwijać skuteczny zespół wprowadzający zmiany w organizacji.
 • Tworzyć organizację potrafiącą nadążać za zmieniającym się środowiskiem biznesowym.


Każdy uczestnik po szkoleniu będzie...

...wiedział kiedy i w jaki sposób:

 • Powoływać zespół do zarządzania zmianą
 • Definiować wizję zmian
 • Opracowywać strategie i plany
 • Komunikować zmianę
 • Angażować interesariuszy.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób czynnie zaangażowanych we wprowadzanie zmian w organizacji. Głównymi odbiorcami będą:

 • Agenci i liderzy zmian
 • Kierownicy programów
 • Kierownicy projektów
 • Analitycy biznesowi
 • Właściciele produktów
 • Kierownicy zespołów podlegających zmianie.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma formalnych wymagań do tego szkolenia, jednakże dobrze, aby uczestnicy posiadali wiedzę i doświadczenie związane z wprowadzaniem zmian w organizacji. W szczególności przydatna będzie wiedza o motywacji i angażowaniu pracowników, oraz znajomość specyfiki prowadzenia projektów z pozycji lidera zespołu lub kierownika projektu.


Język szkolenia

Szkolenie w języku polskim

Materiały szkoleniowe w języku polskim

Egzamin w języku polskimCzas trwania

3 dni


Konspekt

Wprowadzenie do szkolenia

Zmiana

Czym jest

Na co wpływa – model 7S McKinseya

Jak ją opisać? – analiza luk

Ocena dotkliwości wpływu (heat map)

Jak wspierać ludzi w przejściu przez zmianę

Gotowość do zmian – formuła Beckharda i Harrisa

Krzywa zmiany Kübler-Ross

Stadia transformacji wg. Bridges’a

Motywacja – co napędza i motywuje ludzi?

Piramida potrzeb wg Maslowa

Czynniki higieniczne wg Herzberga

Motywatory wg Pinka

Lęk jako motywator

Cechy lidera

Motywatory Osobiste – samoocena

Osobiste preferencje i zdobywanie kompetencji

Cykl uczenia się wg. Kolba

Preferencje uczenia się

Model zdobywania kompetencji

Dołek edukacyjny

Osobiste preferencje (wskaźniki MBTI)

Kultura organizacyjna

Poziomy kultury

Co ją kształtuje

Jak ją rozpoznać

Klimat organizacyjny

Modele przeprowadzania zmiany 

Trójfazowy model Lewina i analiza pola sił

Ośmiokrokowy model Kottera

Podwójny system wg. Kottera

Model organizacji uczącej się wg Senge 

Zmiana wyłaniająca się

Przywództwo w zmianie wyłaniającej się

Organizacyjna gotowość do zmiany

Projekty i programy jako inicjatywy zmiany

Role w zmianie organizacyjnej

Zespół do spraw zmiany 

Cechy dobrego Sponsora 

Agenci Zmian

Kierownicy liniowi

Kontraktowanie 

Skalowanie sieci agentów

Budowanie zespołu ds. zmian

Cechy skutecznego zespołu

Model zmiany zespołowej Tuckmana

Kogo rekrutować do zespołu zmiany

Przygotowanie na sprzeciw i opór

Kontrakt psychologiczny

Najczęstsze przyczyny oporu

Rodzaje oporu

Budowanie strategii pokonywania oporu

Angażowanie interesariuszy 

Siedem zasad (pryncypiów) angażowania interesariuszy

Identyfikowanie i segmentacja interesariuszy – CPIG

Mapowanie i strategia 

maski 

mapa empatii 

radar Mayfielda – VNGC 

Macierz Wpływ / Interes

4 Strategie mobilizowania interesariuszy

Kierowanie uwagi i wysiłków na wczesnych użytkowników

Słuchanie ze zrozumieniem

Uświadamianie i pobudzanie emocji

Wpływanie poprzez przykłady 

Komunikowanie zmiany – co 

Metafory organizacyjne

Wizja zmiany

Tworzenie deklaracji wizji

Komunikowanie zmiany – w jaki sposób

Uprzedzenia poznawcze i bariery w komunikacji

Model AIDA

Oszczędna i bogata komunikacja

Kanały komunikacji (push i pull)

Rodzaje i metody komunikacji

Planowanie komunikacji

Strategia komunikacji

Plan komunikacji

Efektywna komunikacja – wskazówki 

Egzamin Change Management Foundation
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved