pl

Doradztwo: Portfele i PMO

Realizujemy działania w szerokim zakresie: od „punktowych” analiz i doradztwa, poprzez realizację zleconych krótko- i długoterminowych działań wykonawczych w zakresie portfela i PMO, po zaproponowanie kształtu i pomocy we wdrożeniu podejścia do zarządzania projektami i programami w formie nadzoru portfelowego i wspierającego je Biura projektów (PMO)

Konsultacje 

– Ocena dojrzałości projektowej organizacji

– Analiza interesariuszy portfela projektów

– Rekomendacja zmian w procesach i narzędziach

Analiza portfela projektów

– Sprawdzenie kondycji projektów
– Sprawdzenie zasadności uzasadnienia biznesowego dla projektów
– Ocena zakresu odpowiedzialności osób zajmujących się projektami
– Stworzenie rekomendacji działań

Zarekomendowanie 

– Sposobu zarządzania zasobami współdzielonymi

– Struktury organizacyjnej PMO, czyli biura portfela projektów

– Zakresu zadań PMO – z uwzględnieniem aktualnych wyzwań oraz istniejących w organizacji dobrych praktyk 

– Wskaźników pokazujących stan zaawansowania projektów i ich kondycję

– Drogi dojścia do stanu docelowego

Wdrożenie – Procesy i organizacja 

– Opisanie procesów zarządzania portfelem projektów
– Opisanie procesów zarządzania projektami
– Określenie zadań zarządzających portfelem, zadań PMO i kierowników projektów
– Zaproponowanie struktury organizacyjnej i odpowiedzialności ról

Wdrożenie – Informacje i narzędzia

– Określenie potrzebnych wskaźników, danych i informacji dotyczących projektów, które będą przetwarzane
– Stworzenie raportów i dashboardów dla każdej ze zidentyfikowanych ról
– Zaproponowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających pracę kierowników projektów i działania PMO

Wdrożenie – Ludzie

– Rekrutacja specjalistów do PMO
– Rekrutacja kierowników projektów
– Dostarczenie specjalistów z zasobów OMEC

Wsparcie w funkcjonowaniu PMO

– Okresowe audyty portfela i PMO
– Doradztwo ad-hoc
– Dostarczenie specjalistów z zasobów OMEC 

  

Możemy Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami:

info@omec.pl

+48 603 583 609
+48 503 005 615